Realitná kancelária Žilinatel. 0911 701 201 Realitná kancelária Považská Bystricatel. 0911 411 701
Vaše údaje zadané do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely zaradenia do databazy pre zasielanie informačných newslettrov.
Moje obľúbené nehnuteľnosti žiadne nehnuteľností

O PROJEKTE ST

O PROJEKTE ST     ŠTANDARD BYTOV ST   PONUKA BYTOV ST     GALÉRIA ST    KONTAKT ST

Obytný súbor Slnečná terasa
Hájik - Žilina


1. Etapa 30 bytových jednotiek - blok C

Zahájnie: Marec 2012
Dokončenie: Jún 2013

   Výstavba bude pokračovať v nasledujúcich rokoch postupne objektmi: 30 b.j .bl. „B“,     26 b.j. bl. „D“,      30 b.j. bl. „A“.

Popis stavby

   Obytný súbor je umiestnený na slnečnej -  južnej strane sídliska Hájik, kde je od severných vetrov chránený svahom. Pozostáva zo štyroch samostatne stojacích 6 – podlažných budov, ktoré obsahujú spolu 116 bytov. V prvej etape bude vybudovaná sekcia C – 30 b.j.  Výstavba bude pokračovať v nasledujúcich rokoch postupne sekciami B, D a A. V areáli je umiestnená aj podzemná garáž o celkovom množstve 48 parkovacích státí, ktorá bude vybudovaná počas 1. etapy výstavby.

   Jednotlivé objekty sú  projektované systémom železobetónového monolitického skeletu s obvodovým murivom a priečkami z keramického tehelného muriva. Murivo oddeľujúce jednotlivé byty realizujeme po konzultácii s odborníkmi na akustiku zdvojenými priečkami hr. 100mm, medzi ktorými je v strede umiestnená minerálna rohož o hrúbke 50mm. Obvodový plášť je zateplený fasádnym systémom z polystyrénu hrúbky 120mm. Tepelná izolácia v strešnom  plášti je z minerálnej vaty o hrúbke 220mm. Výplne okien a balkónových dverí sú plastové 5-komorové s koeficientom prestupu tepla sklenej výplne U=1,0. Stavba bude realizovaná v súlade s vyjadrením a protihlukovými opatreniami požadovanými Úradom verejného zdravotníctva. Okná a balkónové dvere od cesty budú triedy TZI 3 s indexom nepriezvučnosti Rw=36 db (hermetizované dvojsklo h=6-20-4 mm).

Plynová kotolňa je umiestnená na 1. nadzemnom podlaží každého objektu.
   Prístup k bytom je riešený vnútroblokovou komunikáciou napojenou na cestu smerujúcu na sídlisko Hájik. Táto má asfaltovú povrchovú úpravu, parkovacie miesta, chodníky sú zo zámkovej dlažby. Ostatné plochy tvorí zeleň s vysadenými okrasnými drevinami.

        V areáli medzi blokmi A a D bude vybudované detské ihrisko s preliezačkami a inými zariadeniami pre detské hry. Pri každom objekte a detskom ihrisku budú umiestnené lavičky. Celý areál bude oplotený.     

1. Identifikačné údaje o stavbe

Názov stavby:                            Novostavba obytného súboru – Slnečná terasa
Parcela č. 1472/124, 1472/129
Žilina – Hájik

Charakter stavby:                       Bytové domy

2. Základné údaje o stavbe

2.1 Popis funkcie a účelu stavby

    Predmetný objekt je navrhovaný za účelom vytvorenia bytových jednotiek stredného štandardu, ako aj zabezpečenie podporných funkcií bývania (parkovanie a garážovanie osobných áut, oddychové zóny so zeleňou).

2.2 Požiadavky na urbanistické a architektonické riešenie stavby

    Urbanistické riešenie rešpektuje v maximálnej možnej miere danú situáciu v danej lokalite, pri čom stavba naväzuje na okolitú zástavbu, ktorá je charakteru bytových domov.
    Bytové domy sú 5+1 podlažné, pri čom sekcie sú navrhnuté od komunikácie terasovite tak, aby pohľadovo nepôsobili mohutne. Do urbanizmu bytoviek sú kompaktne vsadené aj parkovacie státia vonkajšie. Zástavba má horizontálny charakter zvýraznený aj vo farbách a pohľadoch, so snahou pôsobiť bodovo (nie plošne) v danej lokalite.

2.3 Údaje o prevádzke a kapacity

    Objekt je funkčne členený len v rámci prízemia, kde sa nachádza technické zázemie budovy , pivničné kobky a štyri 1-2 izbové byty. V ostatných podlažiach sa už nachádzajú len byty. Nástup do budovy je v prízemí.
Bytové domy sú navrhnuté ako nízkopodlažné s výťahom.

Celková zastavaná plocha 1 812,52 m2
Celková podlahová plocha bytov  7 128,30 m2
Počet vonkajších státí 66
Počet garáží     10
Počet státí v podzemnej garáži  48
Celkový počet bytov  116

3. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

  Na základe riešenia je stavba členená na tieto stavebné objekty:
SO 01  – Bloky bytových domov – sekcia A,B,C,D
So 01.2 – Podzemná hromadná garáž
So 02 – Rozšírenie vodovodu+ vodovodné prípojky
SO 03 – Splašková kanalizácia
SO 04 – Dažďová kanalizácia
SO 05 – Prípojka VN a trafostanica
SO 06 – NN rozvody v areáli
SO 07 – Verejné osvetlenie
SO 08 – Prípojka SLP
SO 09 – Prípojka plynu
SO 10 – Prístupová komunikácia a parkoviská
SO 11 – Sadové úpravy
SO 12 – Oplotenie areálu